SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: LoimiTili (toiminimi)
Y-tunnus: 1930052-1
Osoite: Hirvikoskentie 219
Postinumero: 32210
Postitoimipaikka: LOIMAA
Puhelinnumero: 040 5141637
Sähköpostiosoite: heli@loimitili.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: LoimiTili (toiminimi)
Nimi: Heli Kauti
Osoite: Hirvikoskentie 219
Postinumero: 32210
Postitoimipaikka: LOIMAA
Puhelinnumero: 040 5141637
Sähköposti: heli.kauti@loimitili.fi

3. Rekisterin nimi
LoimiTilin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
LoimiTilin asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen
tai heidän edustamiensa organisaatioiden toimeksiantoon. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen
hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin sekä asiakasviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö
LoimiTilin asiakasrekisteri sisältää tietoa yrityksen asiakasorganisaatioista sekä näissä työskentelevistä
henkilöistä.

Henkilöihin liittyviä perustietoja ovat:
• Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki, henkilötunnus henkilötietolain sallimissa
tilanteissa
• Työnantaja
• Työnantajan yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

6. Tietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään toistaiseksi, niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä erilaisista palveluista, kuten
YTJ.

Tämän lisäksi henkilötietoja kerätään viranomaistahoilta kuten veroviranomaisilta, kansaneläkelaitokselta,
vakuutusyhtiöiltä sekä muilta tahoilta, joiden antama tieto on käsiteltävä palkanlaskennassa

SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan yhteistyökumppaneille asiakkaan pyynnöstä. Viranomaistahoille tietoja
voidaan luovuttaa silloin, kun se on välttämätöntä toimeksiantosopimuksen noudattamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten
edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakkaan pyytämät tiedonsiirrot EU tai ETA-alueen ulkopuolelle tehdään Euroopan Unionin tietosuojaasetuksen tiedonsiirtoja koskevien vaatimusten mukaisesti.

9. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet
Digitaalisessa muodossa olevat henkilötiedot on tallennettu palomuurein suojatulle palvelimelle.
Järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain LoimiTilin henkilöstöllä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään. Ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin.
LoimiTilin henkilöstö on sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai
tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä
EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä
henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.